Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Andrzej P. Kluczyński, Historia powstania i znaczenie Za 11,4-17/History of Formation and the Meaning of Zec. 11:4-7 355
Rajmund Pietkiewicz, Hebraistyka protestancka w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII wieku/The Protestant Hebrews Study in 16th Century and in the First Half of 17th Century 371
Мария Владимировна Корогодина (Maria V. Korogodina), Церковнославянские рукописи в варшавских собраниях. Архив монастыря оо. василиан и Центр православной культуры им. свв. Кирилла и Мефодия в Варшаве/Church-Slavonic Manuscripts in Warsaw Collections. Order of Saint Basil the Great Cloister Archive and Centre of the Orthodox Culture of St. Cyril and Methodius in Warsaw 405
Юрий Данилец (Ûrij Danilec), Павел Марек (Pavel Marek), О миссионерской деятельности владыки Досифея (Васича) на Подкарпатской Руси в 20-х годах XX века/The Orthodox Mission of Bishop Dositheus (Vasić) in Subcarpathian Ruthenia in the 1920s 445
Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak), Misterium Świętego Krzyża/Mystery of the Holy Cross 479
Krzysztof Leśniewski, Łzy w tradycji hezychastycznej/Tears in the Hesychastic Tradition 501
Bogusław Milerski, Reformacja jako źródło inspiracji dla działalności Kościoła w świecie współczesnym/Reformation as the source of inspiration for the Church’s activity in modern world 525
Rafał Marcin Leszczyński, Filozoficzne aspekty refleksji parenetyczno-wychowawczej w drugiej księdze „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja/Philosophical Aspects of Preceptorial and Educational Reflections in the Second Book of “Life of a Decent Man” by Mikolaj Rej 525
Manfred Richter, Edukacja i jej cele? Dlaczego nauczamy? Edukacja – jej cele i zadania. Odpowiedzi Komenskiego: samokontrola, irenizm (ekumenizm), światowy pokój/ Education – to which ends, for which goals? Comenius answers: self-command, irenism (ecumenism), world peace 565

 

back to top