Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Kalina Wojciechowska, Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33/Recontextualization and Reinterpretation of Psalm 18 [17]:5a and Psalm 16 [15]:8-11 in Peter’s First Speech (Acts 2:22-33) 587
Jerzy Ostapczuk, Кириллическое рукописное Евангелие-апракос конца (втор. пол.?) XII в.: Национальная библиотека св. Кирилла и Мефодия в Софии № 25, Одесский Археологический музей № 59625 и Библиотека Российской академии наук в Санкт-Петербурге № 4.5.22. Проблема типологической классификации/Cyrillic Lectionary Gospel Manuscript from the end (2nd half?) of 12th century: Cyril and Methodius National Library of Bulgaria No 25, Odessa Archaeological Museum No 59625 and Library of Russian Academy of Science in Saint-Petersburg No 4.5.22. Typological Classification 611
Сергей Шумило (Sergej Šumilo), Участие в антиунийном сопротивлении в Украине игумена Афонского Пантелеимонова монастыря архимандрита Матфея и его связи с Иоанном Вишенским и Киприаном Острожаниным/Participation in the Anti-Union Resistance in Ukraine of the Abbot of the Athos Panteleimon Monastery Archimandrite Matthew and the Aphonites John Vishensky and Kiprian Ostrozhanin 631
Andrzej Baczyński, Trynitarny wymiar tajemnicy Kościoła/The Trinitarian Dimension of the Mystery of the Church 651
Artur Aleksiejuk, Naukowo-badawcza eksploracja ludzkich zarodków w dyskursie bioetyczno-teologicznym wybranych Kościołów ewangelicko-reformowanych/Scientific Exploration into Human Embryos in the Bioethical Discourse of Selected Evangelical Reformed Churches 675
Jakub Kostiuczuk, Dlaczego prawosławni świętowali Wielkanoc tydzień później?/Why did Orthodox believers celebrate Easter a week later? 723
Zbigniew Kaźmierczak, Niepewność poznawcza jako element liberalnego kwakryzmu/Cognitive Incertitude as an Element of Liberal Quakerism 743
Renata Nowakowska-Siuta, Autopercepcje przyszłych nauczycieli w konfrontacji z funkcjami i zadaniami współczesnego uniwersytetu/Agency and communion. Future teachers’ self-perceptions in confrontation with functions and tasks of contemporary University 763
Tadeusz J. Zieliński, Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce/Teaching of religion and the issue of worldview neutrality and secular character of schools in Poland 785
Materiały/Materials
Bogusław Milerski, Kazanie inauguracyjne (J 1, 1–5)/Inaugural sermon (Joh. 1:1-5) 811
Joanna Tokarska-Bakir, Odwaga/Courage 817
Tadeusz J. Zieliński, Dwa międzywojenne projekty ustaw o uznawaniu związków religijnych w Polsce/Two interwar bills on the recognition of religious associations in Poland 825
Recenzje/Reviews
Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 115 (Jan Mironczuk) 833
Stella-Sawicki, Marek A. 2018. A Contextual Chronology of The Sovereign Military Hospitaller Order of St John of Jerusalem of Rhodos and of Malta. Defence of the Faith and humble Service of the Poor and the Sick 1099-2018 A.D. Without a final chapter. Londinium: MSS Consulting London, ss. 500 (Andrzej F. Dziuba) 837
Kronika/Chronicle
IV Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów (7-8 czerwca 2019)/IV Student-Doctoral Scientific Theological Conference (7-8 June 2019) (Artur Jemielita) 845
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 (3 października 2019)/Inauguration of the academic year 2019/2020 (3 October 2019) (Jerzy Betlejko) 849
Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „(Nie)zapomniane cmentarze” (23 października 2019)/The conference of the Ombudsman and the Christian Theological Academy in Warsaw entitled: “(Un)forgotten cemeteries” (23 October 2019) (Tadeusz J. Zieliński) 853
Konferencja naukowa: „Ulryk Zwingli. 500 lat Reformacji w Zurychu” (6 listopada 2019)/Scientific conference: “Ulrich Zwingli. 500 years of the Reformation in Zurich” (6 November 2019) (Rafał Marcin Leszczyński, Agnieszka Teresa Tys) 857
Recenzenci „Rocznika Teologicznego” w roku 2019/List of reviewers of „Theological Yearbook” in 2019 861
back to top