Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Łukasz Niesiołowski-Spanò, Tożsamości Judejczyków okresu Drugiej Świątyni i relacje z obcymi/Judean Identity in the Second Temple Period and Relations with Others 7
Александр Владимирович Сизиков (Aleksandr Vladimirovič Sizikov), Пролог Книги Иисуса сына Сирахова в русском переводе/The Prologue to Ben Sirach in Russian Translation 25
Jerzy Ostapczuk, Nieznana karta bośniackiej Ewangelii tetr – Dion-122, XIV w./Unknown leaf form Bosnian Tetraevangelion – Dion-122, XIV c. 39
Ярема Ростислав (Ârema Rostislav), Культурно-историческая значимость храма Живоначальной Троицы при бывшем Городском сиротском приюте им. Бахрушиных в Сокольниках/The Cultural and Historical Significance of the Church of the Life-Giving Trinity at the former Bakhrushin City Orphanage in Sokolniki 69
Ewa Dusik-Krupa, Uniwersalizm kanonów synodu w Gangrze (340 r.)/Universalism of cannons from the Council of Gangra (year 340) 87
Виталий Шумило (Vitaliy Shumilo), Литературное и духовное наследие схиигумении Киевского Покровского монастыря Софии Гринёвой (1873–1941)/Literary and Spiritual Legacy of the Abbess of the Kiev Pokrovsky Monastery Sofia Grinyova (1873–1941) 109
Jańczuk Leszek, Plan operacyjny częściowej likwidacji tzw. sekt w Polsce w 1949 roku/The Operational Plan for the Partial Liquidation of the So-called Sects in 1949 in Poland 127
Dorota Brylla, O komunii stworzeń i dobrostanie zwierząt ad vocem Roku troski o stworzenie i Roku pokoju/On the Communion of All Creatures and the Animal Welfare ad vocem the Year of Concern for Creation and the Year of Peace 145
Damian Dorocki, Czy w doktrynie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest miejsce dla klasycznego teizmu?/Is there a Place for Classical Theism in the Doctrine of the Seventh-Day Adventist Church? 177
Andrzej Siemieniewski, Pentekostalizm: pobożność ubogich tego świata?/Pentecostalism: spirituality for the poor of this world 211
Mirosław Topolski, Pentekostalizacja – szansa czy zagrożenie pastoralne?/Pentecostalisation – an opportunity or a pastoral threat? 229
Agnieszka Zamarian, Wzorzec śmierci odwróconej: aspekty pastoralne/The Forbidden Death Model: its Pastoral Aspects 261
Joanna Lewczuk, Anna Anyżewskai, Kształtowanie wartości zdrowia bazą poszanowania życia ludzkiego i zobowiązaniem etycznym współczesnych rodzin/Shaping the Values of Health as the Basis of the Respect for Life and the Ethical Obligation of a Modern Family 283
back to top