Theological Yearbook
In memoriam
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko 1105
Bp dr h.c. Janusz Narzyński 1109
Bp dr h.c. Jan Szarek 1113
Ks. dr Włodzimierz Nast 1117
Ks. mgr Jan Prokopiuk 1121
Artykuły/Articles
Michael Wolter, Christliche Gemeinden und kultureller Pluralismus im 1. Jahrhundert n. Chr/Christian Communities and Cultural Pluralism in the 1st century A.D. 1125
Andrzej Kuźma, Autorytet Kościoła rzymskiego i jego biskupa w nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, Tertuliana i św. Cypriana z Kartaginy/Autorytet Kościoła rzymskiego i jego biskupa w nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, Tertuliana i św. Cypriana z Kartaginy 1151
Александр Паскаль, Малоизвестные актовые документы XV-XVIII вв., найденные А. С. Будиловичем в Любленской губернии в конце XIX в./Little-known Statutory Documents of the 15th to 18th Centuries, found by A. S. Budilovich in the Province of Lublin at the End of the 19th Century 1193
Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak), Andrzej Baczyński, Misterium Wcielenia Syna Bożego/The Mystery of the Incarnation of the Son of God 1223
Jerzy Tofiluk, Miłosierdzie Boże w tekstach Triodionu Postnego/The Mercy of God in the Texts of the Lenten Triodion 1245
Wiktor Orlof, Jakub Kostiuczuk, Trans i opętanie – obiekt zainteresowania teologii i psychiatrii/Trance and possession – an object of interest in theology and psychiatry 1263
Krzysztof Leśniewski, Nowa prawna definicja śmierci w Polsce jako problem filozoficzno-teologiczny/The New Legal Definition of Death in Poland as a Philosophical and Theological Problem 1281
Paweł Borecki, Nierówne traktowanie nierzymskokatolickich związków wyznaniowych we współczesnym polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia/Unequal Treatment of non-Roman Catholic Religious Associations in the Contemporary Polish Legal System – Selected Issues 1309
Artur Aleksiejuk, Elżbieta Aleksiejuk, Tożsamość i charakter prawosławnej refleksji pedagogicznoreligijnej/The Identity and Nature of Orthodox Pedagogical and Religious Reflection 1339
Izabela Kochan, Edukacja prawosławna na terenie miasta Siedlce/Orthodox Education in the City of Siedlce 1367
Elżbieta Bednarz, Selekcja metod kształcenia w realizacji lekcji religii zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową. LEGO® Education Maker jako propozycja metodyczna/ Selection of Teaching Methods in Implementation of Religious Education Classes according to Thematic and Problem-based Learning. LEGO® Education Maker as a Methodological Proposal 1383
Joanna Kluczyńska, Projekt socjalny jako złożony i wieloetapowy proces działań pomocowych/Social projects. Assumptions of the projects in social suport 1415
Materiały/Materials
Wilhelem Schwendemann, Frisch, kommunikativ, frei – Die Zürcher und Genfer Bibel im Vergleich mit der Buber Rosenzweig Bibelausgabe/Fresh, Communicative, Free – The Zurich and Geneva Bibles compared with the Buber-Rosenzweig Bible Edition 1431
Wilhelem Schwendemann, Begegnung – Beziehung – Menschsein – Menschenwürde – ein paar Bemerkungen zu Bubers Verständnis der philosophischen Anthropologie/Encounter – Relationship – Being human – Human dignity – a few Remarks on Buber’s Understanding of Philosophical Anthropology 1455
Stanisław Obirek, Krytyczna etyka polityczna zakorzeniona w życiu/Critical Political Ethics Rooted in Life 1481
Jerzy (Pańkowski), Przemówienie inauguracyjne (8 października 2020)/Inaugural speech (8th October 2020) 1505
Kronika/Chronicle
Inaguracja roku akademickiego 2020/2021 (8 października 2020)/Inauguration of the academic year 2019/2020 (8th October 2020) (Jerzy Betlejko) 1511
Międzynarodowa e-konferencja naukowa „Eko(teo)logicznie – Chrześcijanie wobec wyzwań”  (5 listopada 2020)/International Scientific E-Conference „Eco(theo)logically – Christians in the Face of Challenges” (5th November 2020) (Sebastian Madejski) 1513
Recenzenci „Rocznika Teologicznego” w roku 2020/List of reviewers of „Theological Yearbook” in 2020 1521
back to top