Theological Yearbook

Artykuły/Articles

Jerzy Ostapczuk, Рукописное Евангелие-тетр РГБ собр. Е. Е. Егорова (ф. № 98) № 139 и его старопечатный оригинал. Исследование месяцесловных памятей/Early printed original of the manuscript Tetraevangelion RGB E. E. Egorov No 139. Textual Research on the Menologion (1616)373
Barbara Dzierżanowska, Polsko-ruska pieśń z XVIII w. o świętym Wasylim/Polish-Ruthenian song from the 18th century about St. Vasili 397
Leszek Jańczuk, Próba rozłamu w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym w 1956 roku/Attempted split from the United Evangelical Church in 1956419
Marek Ławreszuk, „Święta Ruś” w relacji z etnofiletyzmem i ideą imperialną/“Holy Rus’” in relation to ethno-phileticism and the imperial idea443
Robert Miksa, Teologiczna wizja. Znaczenie oraz warunki jej formułowania w teologii ewangelikalnej w ujęciu Richarda Lintsa/Theological Vision. Its Importance and Conditions of its Formation in the Evangelical Perspective of Richard Lints465
Piotr Dróżdż, Teologiczno-antropologiczny wymiar wypoczynku młodzieży na podstawie wybranych aspektów działalności parafii mariawickiej w Cegłowie/Theological and anthropological dimension of youth recreation on the basis of selected activity aspects in the Cegłów Mariavite parish497
Marcin Hintz, Motywy pokoju i pojednania w teologii Witolda Benedyktowicza/Themes of peace and reconciliation in the theology of Witold Benedyktowicz 513

Materiały/Materials

Recenzje/Reviews

back to top