Theological Yearbook

 

Słowo wstępne/Foreword 397
Artykuły/Dissertations
Jakub Slawik, Stary Testament/Tanach w chrześcijańskiej Biblii/Old Testament/Tanakh in the Christian Bible 401
Stefan Szymik, Biblijna ekumenia hermeneutyk. Pytanie o specyfikę wczesnochrześcijańskiej egzegezy biblijnej/The Biblical Oecumene of Hermeneutics. The question of Early Christian Biblical Exegesis 427
Krzysztof Bardski, Chrześcijańska lektura Starego Testamentu w kluczu symboliki literackiej/Christian Interpretation of the Old Testament in terms of Literary Symbolism 447
Andrzej Sebastian Jasiński, JHWH Bogiem wojny czy Pasterzem? (Ujęcie Ezechielowe) – w perspektywie lektury chrześcijańskiej/JHWH: the God of War or the Shepherd? (According to Ezekiel) – in the Perspective of the Christian Lecture 459
Axel Graupner, Ewiger Bund (Gen 17) oder neuer Bund (Jer 31,31–34)? Überlegungen zu einem Grundproblem der Theologie des Alten Testaments im Horizont gesamtbiblischer Theologie/Everlasting Covenant (Gen 17) or New Covenant (Jer 31,31-34)? Considerations to a Basic Problem of the Old Testament Theology in the Framework of the Biblical Theology 473
Stefan Beyerle, Die Apokalyptik als „Mutter aller christlichen Theologie“ – die Apokalyptik im Alten und Neuen Testament/Apocalypticism as the “Mother of Christianity” – Apocalypticism in the Old and New Testament 491
Gil Nativ, Jewish and Christian Bible Reading/Jewish and Christian Bible Reading 507
Allen S. Maller, A Post 20th Century View Of Isaiah 53/A Post 20th Century View Of Isaiah 53 513
Recenzje/Reviews
Jerzy Sojka, Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, red. I. Dingel i in., Göttingen 2014, ss. VIII + 1712. Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition. Qellen und Materialen. Band 1: Von den altkirchlichen Symbolen bis zu den Katechismen Martin Luthers, red. I. Dingel i in., Göttingen 2014, ss. X + 969. Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition. Qellen und Materialen. Band 2: Die Konkordieformel, red. I. Dingel i in., Göttingen 2014, ss. VI + 643/Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, red. I. Dingel et al.,Göttingen 2014, pp. VIII + 1712. Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition. Qellen und Materialen. Band 1: Von den altkirchlichen Symbolen bis zu den Katechismen Martin Luthers, red. I. Dingel et al., Göttingen 2014, pp. X + 969. Die Bekenntnisschriften der vangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition. Qellen und Materialen. Band 2: Die Konkordieformel, red. I. Dingel et al., Göttingen 2014, pp. VI + 643 527
Kronika/Chronicle
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/The Inauguration of the Academic Year 2015-2016 in the Christian Academy of Theology in Warsaw (Jerzy Ostapczuk) 533
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016/The Sermon on the Occasion of the Inauguration of the Academic Year 2015-2016 (Rev. Adrian Korczago) 535
Przemówienie inauguracyjne Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/Inaugural speech of the Rector (Rev. Bogusław Milerski) 539
back to top