Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Barbara Karasiewicz, Perspektywy doktrynalne współczesnego judaizmu mesjanicznego/A doctrinal perspective of the modern Messianic Judaism 203
Christiane Schultheiß (Christiane Schultheiss), Typy przekładu tekstu biblijnego a jego odbiór – na podstawie tłumaczeń niemieckojęzycznych Biblii/Types of translations of the biblical text based on German translations of the Bible 225
Jarosław Kupryjaniuk, Wpływ św. Bazylego Wielkiego na trynitologię/The infl uence of Saint Basil the Great on trinitology 249
Andrzej Charyło, Specyfika chrystologicznej terminologii św. Cyryla Aleksandryjskiego w kontekście kontrowersji nestoriańskiej V wieku/Some specifi c features of the Christological Terminology of St. Cyril of Alexandria in the context of the Nestorian controversy of the 5th century 263
Александр Владимирович Сизиков, Владимир Анатольевич Яшкин (Alexander Vladimirovich Sizikov, Vladimir Anatolevich Yashkin), Схвати его крестообразно – к вопросу интерпретации сцены борьбы в Житии Андрея Юродивого/Grapple him crosswise – towards the interpretation of the combat with the devil scene in The Life of Andrew the Fool 287
Janusz Sobiech, Początki ruchu wolnych chrześcijan w Polsce do 1918 roku/The beginning of the Free Christians movement in Poland till 1918 299
Александр Велисейчик (Alexander Veliseichyk), Влияние подвига новомучеников и исповедников на формирование социальной идентичности молодежи/The infl uence of feat of new martyrs and confessors on the formation of the social identity of young people 325
Роман Владимирович Тупикин (Roman Vladimirovich Tupikin), Шесть научно-концептуальных тезисов относительно правового положения недвижимых имущественных объектов религиозного назначения и о правовой природе таких объектов/Six conceptual theses on the legal state of religious properties and their legal nature 349
back to top