Theological Yearbook

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Ростислав Ярема (Rostislav Ârema), Храмоздательная деятельность династии Бахрушиных/Bakhrushin Dynasty Construction of Churches  7
Halina Guzowska, Działalność społeczna Starokatolickiego Kościoła Mariawitów do roku 1935 – próba porównania do czasów współczesnych/The Old Catholic Mariavite Church social activity to 1935 – attempt to compare to contemporary times  27
Bogusław Helbin, Urząd pastora w regulacjach prawnych głównych Kościołów ewangelikalnych w Polsce/The office of a pastor in the main evangelical churches in Poland  43
Mariusz Kocoł, Wybrane problemy bioetyczne w rozumieniu Kościołów pentekostalnych i Kościoła katolickiego. Studium teologiczno-porównawcze/Some bioethical problems in the understanding of the Pentecostal Churches and the Catholic Church. Theological-comparative study  71
Paweł Rataj, Celebracja misterium Bożego miłosierdzia w roku liturgicznym Kościoła Polskokatolickiego/The celebration of the mystery of God’s mercy in the liturgical year of the Polish Catholic Church  89
Сергей Викторович Шумило (Sergej Viktorovič Šumilo), Духовно-литературное наследие афонского старца Иоанна Вишенского/Spiritual and literal heritage of the Mount Athos elder Ivan Vishenski  111
Recenzje/Reviews
Міщанин В. 2018. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. – Ужгород: РІК-У – 644 с. (Marian Bendza)/Miŝanyn, Vasyl. 2018. Radânizaciâ Zakarpattâ 1944-1950 rr. Užgorod: RIK-U – 644 p. (Marian Bendza)  137

Kronika/Chronicle

Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum naukowego „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 15 marca 2018 r. (Agnieszka Filak)/Report from the national scientific symposium “The right to privacy in churches and other religious associations: from pastoral secrecy to the protection of personal data” Christian Theological Academy in Warsaw, March 15, 2018 (Agnieszka Filak)  143
back to top