Theological Yearbook

Artykuły/Articles

Jakub Slawik, Co nowego w historii starożytnego Izraela? O książce: Niesiołowski-Spanò, Łukasz i Krystyna Stebnicka. 2020. Historia Żydów w starożytności: Od Thotmesa do Mahometa. Warszawa: PWN/What’s New in Ancient Israel’s History? On the Book: Niesiołowski-Spanò, Łukasz and Krystyna Stebnicka. 2020. Historia Żydów w starożytności: Od Thotmesa do Mahometa [History of the Jews in Antiquity: From Thotmes to Muhammad]. Warsaw: PWN7
Ewa Sołtys, Komunikacja niewerbalna w Biblii i świecie starożytnym – główne kierunki badań/Nonverbal Communication in the Bible and the Ancient World – the Main Research Topics63
Jonasz Oświeciński, Teologia midraszu do Księgi Jonasza/The Theology of Midrash to the Book of Jonah93
Rajmund Pietkiewicz, Recepcja chrześcijańskiego hebraizmu w I Rzeczpospolitej w dobie renesansu/Reception of Christian Hebraism in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Renaissance107
Jerzy Ostapczuk, Оглавления Евангелия от Луки в старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях тетр. Текстологическая характеристика/Chapter Titles of the Gospel of Luke in Early Printed Cyrillic Liturgical Tetraevangelions. Text Critical Research143
Марина Чистякова (Marina Chistiakova), Поучение Иоанна Златоуста о милостыне в церковнославянском Прологе/St. John Chrysostom’s Sermon on Alms in the Church Slavonic Prologue161
Наталья Ануфриева (Natal´â Anufrieva), Эсхатологическая схема спасения и райского воздаяния (по миниатюрам лицевых рукописей книжных коллекций Уральского региона)/Eschatological Scheme of Redemption and Paradisal Reward (based on Miniatures of the Illuminated Manuscripts of Ural Region Book Collections)183
Magdalena Płotka, Contingit enim aliquem ex gaudio vel tristitia vel amore mortem incurrere. Św. Tomasz z Akwinu o uczuciach i afektach/Contingit enim aliquem ex gaudio vel tristitia vel amore mortem incurrere Saint Thomas Aquinas on Passions and Affections215
Sergiusz Bowtruczuk, Koncepcja organizacji chóru cerkiewnego w ujęciu Pawła Czesnokowa/Pavel Chesnokov’s Organisational Concept of an Orthodox Church Choir243
Zbigniew Kaźmierczak, O kluczowej decyzji terminologicznej w pluralizmie religijnym Johna Hicka/On the Key Terminological Decision in John Hick’s Religious Pluralism263
Krystyna Heland-Kurzak, Doświadczenie jako kategoria religijności dziecka w dyskursie pedagogicznym/Experience as a Category of Child Religiosity in Pedagogical Discourse289
Tadeusz J. Zieliński, Ekspresja religijna w systemie edukacyjnym Republiki Irlandii (aspekt prawny)/Religious Expression in the Education System of the Republic of Ireland (legal aspect)319

Recenzje/Reviews

back to top