Theological Yearbook

In Memoriam

Artykuły/Articles

Marek Jerzy Uglorz, Praktyczna duchowość według autora 1. Listu św. Jana/Practical spirituality according to the authorof the 1st Epistle of St. John 1099
Rafał Marcin Leszczyński, Logos w sporach trynitarnych pierwszej połowy IV wieku/The Logos in the trinitarian disputes of the first half of the 4th century 1143
Doroteusz Sawicki, Św. Spirydon – Dekalog żywotem zapisany/St. Spyridon – the Decalogue written in life1173
Krzysztof Leśniewski, Human Person as God’s Creation in the Great Canon of St. Andrew of Crete/Osoba ludzka jako stworzenie Boże w „Wielkim kanonie” św. Andrzeja z Krety1213
Andrzej Kuźma, Zagadnienie postu w dokumencie Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego, Kreta 2016/The issue of fasting in the document of the Great Council of the Orthodox Church, Crete 20161233
Adrian Korczago, Duszpasterski wymiar komunikacji interpersonalnej i dialogu kulturowo-religijnego na przykładzie działalności Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling/Pastoral dimension of interpersonal communication and cultural-religious dialogue on the example of the activity of the Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling1251
Марош Шип (Maroš Šip), Богуслав Кузышин (Bohuslav Kuzyšin), Спиритуальный аспект ухода за пациентом в паллиативной помощи/Spirituality as an Aspect in the Care of a Patient in Palliative Care 1309
Piotr Nowak, Kształcenie pracowników kościelnych w seminariach ewangelikalnych w Polsce, powstałych i działających w latach 1945-1950/Education of Church Workers in Evangelical Seminaries Founded and Operating in Poland from 1945 to 19501329
Artur Aleksiejuk, Rozwój osobowości integralnej jako nadrzędny cel pedagogii historiozoficznej Iwana Kiriejewskiego (1806-1856)/Integral Historiosophical and Humanistic Pedagogy of Ivan Vasilyevich Kireyevsky (1806-1856)1345
Elżbieta Aleksiejuk, Duchowość i wychowanie dziecka w refleksji pedagogicznej Wasilija Zieńkowskiego/Spirituality and education of a child in the pedagogical reflection of Vasiliy Vasilevich Zenkovskiy 1381
Paweł Borecki, Specyfika ustawowej regulacji statusu PolskiegoAutokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ujęcie porównawcze/The specificity of statutory regulation of status Polish Autocephalous Orthodox Church. Comparative approach1401
Oleksandr Bilash, Mariya Mendzhul, Religious holidays in the legislation of Ukraine/Święta religijne w legislacji Ukrainy1425

Materiały/Materials

Kronika/Chronicle

back to top